NOWOŚĆ  #TECHNIK MECHATRONIK (Z INNOWACJĄ )     #TECHNIK MECHATRONIK #TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH     #TECHNIK MECHANIK (OBRABIARKI )    #TECHNIK BUDOWNICTWA

STRONA
GŁÓWNA

PLAN LEKCJI /
ZASTĘPSTWA
REKRUTACJA
HISTORIA
SZKOŁYStruktura szkoły
Dokumenty szkolne
Projekty unijne
Egzaminy
maruralne/zawodowe
Zajecia pozalekcyjne
Partnerzy
Archiwum
Przetarg
Erasmus
Power
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH

Zapytanie ofertowe 11.03.2019

Oferta lotu


Do realizacji rezerwacji i zakupu biletów na trasie Warszawa -Lizbona została wybrana firma DELTA TOUR ul.Czerska 18 00-732 WARSZAWA

Przetarg 19.02.2019Nazwa postępowania:
DOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, PRZYRZĄDÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW” – III POSTĘPOWANIE

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

d) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

e) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

f) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

g) ałącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

i) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

j) załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

k) załącznik nr 9 - wzór umowy

l) załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

x) pismo z dnia 22.02.2019 roku - wyjaśnienie zapisów siwz.pdf

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2019Przetarg 31.12.2018Nazwa postępowania:
DOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, PRZYRZĄDÓW ORAZ MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW” – II POSTĘPOWANIE

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

d) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

e) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

f) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

g) ałącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

i) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

j) załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

k) załącznik nr 9 - wzór umowy

l) załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

x) pismo z dnia 07.01.2019 roku - wyjaśnienie zapisów siwz

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

RODO

Przetarg 30.11.2018Nazwa postępowania:
Dostawa urządzeń, sprzętu, przyrządów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu pn.
„Jutro należy do zawodowców””

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

d) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

e) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

f) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

g) ałącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

i) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

j) załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

k) załącznik nr 9 - wzór umowy

l) załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

RODO

Przetarg 31.10.2018Nazwa postępowania:
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW”

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

d) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

e) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

f) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

g) ałącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

i) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

j) załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

k) załącznik nr 9 - wzór umowy

l) załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

RODO

Przetarg 23.10.2018Nazwa postępowania:
Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć fryzjerskich w ramach realizacji projektu pn. „Jutro należy do zawodowców”

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

d) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

e) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

f) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

g) załącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

i) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

j) załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

k) załącznik nr 9 - wzór umowy

l) załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

ogłoszenie o wyniku postępowani

RODO

Zapytanie ofertowe 19.10.2018

Oferta lotu


Przetarg 28.06.2018Nazwa postępowania:
Zakup urządzeń, sprzętu, przyrządów oraz wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) siwz

c) załącznik nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I

d) załącznik nr 1b - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II

e) załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

f) załącznik nr 3 - wzór formularza cenowego

g) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

h) załącznik nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

i) załącznik nr 6 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

j) załącznik nr 7 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

załącznik nr 8 - wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 9 - wzór umowy

załącznik nr 10 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania .pdf

Przetarg 23.04.2018Nazwa postępowania:
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA POTRZEBY DOBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO - III POSTĘPOWANIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi”

a) Ogłoszenie o zamówieniu,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno - użytkowy

d) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

e) Załącznik nr 3 - Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

f) Załącznik nr 4 - Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

g) Załącznik nr 5 - Wzór wykazu – zakres podwykonawstwa

h) Załącznik nr 6 - Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

i) Załącznik nr 7 - Wzór formularza ofertowego

j) Załącznik nr 8 - Wzór umowy

zestawienie otrzymanych ofert.pdf

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania .pdf


Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
ul. Piotra Skargi 21
95-200 Pabianice
tel. 42 215 41 73
e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl

stat4u